Regulamin korzystania z serwisu www.swietochlowicki.pl

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin portalu internetowego określa warunki korzystania z portalu www.swietochlowicki.pl oraz prawa i obowiązki Portalu. Zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną są zamieszczone w polityce prywatności. Korzystanie z portalu internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2 Własność

Właścicielem i administratorem Portalu jest Kompilo Drukarnia Wysyłkowa, z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej, na adres: redakcja@swietochlowicki.pl.
Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią portalu internetowego (a także organizacja i układ strony internetowej) wraz z kodem zastosowanego oprogramowania należą do Kompilo Drukarnia Wysyłkowa, z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 2, bądź do właścicieli licencji. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na portalu internetowym lub też kodu zastosowanego oprogramowania bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

§ 3 Dostęp

Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Niektóre funcjonalności portalu www.swietochlowicki.pl wymagają rejestracji swojego profilu na portalu a następnie zalogowania się do systemu portalu. Jeżeli odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

§ 4 Użytkownik

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Portal. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu.
4.1. Niedozwolone jest korzystanie z portalu internetowego w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich.

4.2 Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie portalu internetowego. Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.

4.3 Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia infrastruktury portalu internetowego.

4.4 Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu portalu internetowego.
4.5. Nie zezwala się na uzyskanie czy też próbę uzyskania jakimikolwiek sposobami nielegalnego dostępu do sieci.

§ 5 Profil

Portal ma na celu działalność informacyjno - reklamową kierowaną do mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i organizacji na terenie miasta Świętochłowice. Portal jest także medium społecznościowym, dzięki czemu udostępnia swoje strony w celu publikacji opinii, komentarzy i punktów widzenia użytkowników na wszystko to, co dzieje się w mieście Świętochłowice. Portal jest serwisem niezależnym.


§ 6 Korzystanie z serwisu

Portal jest wyposażony w system rejestracji logowania. Użytkownicy portalu mogą korzystać z tego systemu, jednak nie jest to obligatoryjne. Użytkownicy niezalogowani, nie będą mieli dostępu do części wymagających logowania (forum, wideo, katalog firm, rozszerzone wersje ogłoszeń i prezentacji firm). Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich, do których stosuje się regulaminy oraz inne dokumenty określone przez osoby trzecie. Usługodawca nie jest w tej sytuacji stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

Każdy użytkownik ma prawo:
1. przeglądać treści publikowane w Portalu,
2. komentować artykuły w umożliwiających to działach Portalu,
3. zakładać nowe tematy na forum portalu i pisać nowe posty
4. oceniać artykuły w umożliwiających to działach Portalu,
5. zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Portalu,
6. korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.
7. dodawać bezpłatnie ogłoszenia, oferty handlowe w przygotowanych do tego celu działach
8. wysłać do publikacji w portalu, przygotowany zgodnie ze sztuką redakcyjną artykuł prasowy, felieton lub treść publicystyczną, z zachowaniem prawa i dobrych obyczajów
9. dodawać materiały multimedialne w tym zdjęcia i filmy wideo z serwisów umożliwiających ich udostępnianie
10. dodawać linki do stron www związanych z mastem Świętochłowice do katalogu stron www§ 7 Odpowiedzialność użytkowników

Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Usługodawca ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą postanowienia § 9 i 10 niniejszego Regulaminu, dotyczy to w szczególności komentarzy pod treściami Portalu, zamieszczonych w nim przez użytkowników. Usługodawca ma także prawo usuwania treści naruszających dobre imię wydawcy i jego współpracowników - w tym także autorów publikujących na łamach portalu.

§ 8 Odpowiedzialność wydawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. Ponadto Portal nie ponosi odpowiedzialności za: jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu; przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu; opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu; szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.); szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§ 8 Ochrona własności intelektualnej

Portal oraz materiały w nim zawarte, a przygotowane i będące własnością wydawcy portalu podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j, Dz.U. z 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j., Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Prawa do materiałów zawartych w Portalu przysługują Usługodawcy lub jego autorom. O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych w Portalu materiałów, poprzez korzystanie z Portalu, Użytkownicy nie nabywają do zawartych w nim materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji do ww. materiałów, a ich jakiekolwiek używanie ograniczone jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 9 Przetwarzanie danych

W przypadku korzystania z niektórych usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe - co jest czynnością dobrowolną, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Portalu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest jego wydawca - Kompilo Drukarnia Wysyłkowa z siedzibą właściwą przy ul. Wodnej 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie. Każdy Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie żądania pocztą na adres określony w ust. 3 powyżej lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: redakcja@swietochlowicki.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika o jego akceptacji rezygnacji z korzystania z danej usługi.
 
Uwaga, wszelkie dane użytkowników są udostępniane na żądanie wyłącznie organom ścigania, prokuratorze i sądom, a także instytucjom upoważnionym do takiej kontroli na mocy ustawy. Do wglądu w dane użytkowników nie są upoważnieni użytkownicy portalu (poza własnymi) oraz podmioty takie jak: Władze miasta, straż miejska, urzędy i  instytucje miejskie czy podmioty gospodarcze. Wydawca stanowczo odrzuci każde nieuprawnione żądanie udostępnienia danych użytkowników.

§ 10 Gwarancje

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Portalu – oraz dostarczane za jego pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 11 Zmiany regulaminu i reklamacje

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale "O portalu" lub na stronie z regulaminem. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego. Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na Portalu.


copyright (c) 2013 - 2015 Przegląd Świętochłowicki     •     wszelkie prawa zastrzeżone     •     Regulamin portalu

Poprzez przesyłanie treści tekstowych, opinii, zdjęć i filmów oraz dodawanie komentarzy i postów, użytkownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie tych treści na stronach portalu www.swietochlowicki.pl

Nawigacja

Nasza społeczność