Zielone Światło dla Młodych - projekt bezpłatnych szkoleń
artykuł sponsorowany

Mieszkasz na Śląsku, masz mniej niż 24 lata, obecnie nie pracujesz i się nie uczysz (a przynajmniej nie dziennie)? Ruszamy z projektami BEZPŁATNYCH szkoleń zawodowych specjalnie dla Ciebie!

 

Informacja dot. Projektu „Zielone światło dla młodych”
Termin realizacji 01.04.2016 – 31.03.2017 r.

I. Grupa Docelowa

Uczestnikami projektu jest 55 os. (5 kobiet i 50 mężczyzn) należących do osób z kategorii NEET.
Osoba z kat. NEET w ramach tego projektu to osoba w wieku 18-24 lat (nie ukończyła lat 25), która spełnia łącznie 3 warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);
a) w tym 12 osób (1 K i 11 M) z ogółu uczestników projektu w wieku 18-24 lata zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako os. bezrobotne – w tym co najmniej 5 osób ( 5 M) długotrwale bezrobotnych
b) w tym z 2 osoby (1 K i 1 M) niepełnosprawne

Do grupy osób biernych zawodowo, która może brać udział w projekcie zaliczamy m.in.:
- studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
- osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);

Wyłączenie z Grupy Docelowej obejmuje: młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐ wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

II. Zakres wsparcia
1. Weryfikacja predyspozycji uczestników do udziału w projekcie – doradca zawodowy 3 godz./osobę
2. Identyfikacja potrzeb oraz przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy – 5 godz./osobę
3. Szkolenie motywacyjne – Impuls do zmiany – 8 godz./grupę (5 grup)
4. Grupowy Trening Umiejętności Psychospołecznych – 24 godz./grupę (5 grup)
5. Szkolenia spawalnicze MAG , cięcie tlenowo plazmowe– 2 szkolenia/ 20 dni/osobę w 5 grupach
6. Staż zawodowy – 3 miesiące dla każdej z 55 osób
7. Weryfikacja Indywidualnego Planu Działania – Doradca zawodowy – 2 godz./osobę
8. Coaching motywacyjny – 2 godz./osobę
9. Poradnictwo zawodowe indywidualne – 3 godz./osobę
10. Warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy – 24 godz./grupę (5 grup)
11. Szkolenie wizażowe – 8 godz./grupę (5 grup)
12. Kreowanie wizerunku – wizaż i stylizacja – 3 godz./osobę

Łącznie każdy uczestnik skorzysta z :
- 92 godzin zajęć doradczo – motywacyjnych
- ok 160 godzin zajęć szkoleniowych z zakresu spawalnictwa
- 3 miesięcznego stażu


CO OTRZYMA DODATKOWO:
- STYPENDIUM SZKOLENIOWE za udział w kursach spawalniczych – 1183 zł brutto - ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA/SZKOLENIA - maksymalnie do 555 zł brutto
- poczęstunek podczas zajęć grupowych
- STYPENDIUM STAŻOWE – 3 miesiące * 1183 zł = 3549 zł/osobę

III. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
24 osoby
Osoby muszą zostać zatrudnione max do 3 miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie – na okres 3 miesięcy: - na umowę o pracę min. ½ etatu – z minimum minimalnym wynagrodzeniem - na umowę cywilno – prawną – z wynagrodzeniem odpowiadającym 3 miesięcznemu minimalnemu wynagrodzeniu.

SPAWIN Sylwester Brzęczek Edukacja Zawodowa
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska
tel. 511-636-801
email spawin@spawin.pl
www.spawin.pl

16-05-2016 admin 2957

 

Komentując treści w portalu Świętochłowicki.pl użytkownicy akceptują regulamin i politykę prywatności portalu. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania treści niezgodnych z prawem lub regulaminem, naruszających dobre imię właścicieli lub redakcji oraz podszywających się pod zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

copyright (c) 2013 - 2015 Przegląd Świętochłowicki     •     wszelkie prawa zastrzeżone     •     Regulamin portalu

Poprzez przesyłanie treści tekstowych, opinii, zdjęć i filmów oraz dodawanie komentarzy i postów, użytkownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie tych treści na stronach portalu www.swietochlowicki.pl

Nawigacja

Nasza społeczność